04655, Kiew
Polyarnaya Street, Heimat 20, Büro 311
mariya.aylen@open-palms.com

Programmer

Human needs a human

Програма дружньої підтримки дітей та дорослих, які переживають тривале лікування (листи, подарунки, спілкування).

Sauerstoff.ua

Hilfe für Menschen mit der Diagnose "Mukoviszidose"

Pallіativ

Das Programm hilft Patienten, deren Heilung ist nicht möglich.

Ukrainisch Krankenhaus

Förderprogramm der Behandlung und Reha-Einrichtungen Kiew